Služby

Zaměření společnosti je profilováno do těchto služeb:

Audit účetních závěrek

Ověření účetnictví jako celku pro společnosti, kterým povinnost ověření účetní závěrky vyplývá z obchodního zákoníku, zákona o účetnictví či jiných norem nebo pro společnosti, které si ověření účetnictví nechají provést z vlastního zájmu. Auditorské ověření je prováděno dle mezinárodních auditorských standardů výběrovým způsobem s přihlédnutím k významnosti účetních operací. Na závěr šetření vyjádříme názor nezávislého auditora na účetní závěrku ve zprávě auditora. Součástí auditorských prací je též ověření výroční zprávy a prověrka zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. Na základě vzájemné dohody lze audit vykonávat průběžnou formou v dohodnutých termínech, které umožňují odstranění zjištěných nedostatků, před závěrečným auditem. Z průběžných kontrol jsou formou dopisu auditora předávány informace vedení účetní jednotky o zjištěných nedostatcích.

 

Zpracování daňových přiznání a daňový audit

Dle účetních a dalších potřebných údajů vypracujeme daňová přiznání pro daňový subjekt. Při zpracování přiznání k dani z příjmu nabízíme možnost odkladu termínu podání přiznání do 30.6. Daňový audit zahrnuje otestování základních daňových principů a plnění daňových povinností účetní jednotky. Výstupem je dopis adresovaný vedení firmy s uvedením zjištěných nedostatků a oblastí, které byly prověřeny. Tento daňový audit je vhodné provádět průběžně.

 

Daňové poradenství a zastupování při daňových řízeních

Zahrnuje konzultace v oblasti jednotlivých daňových zákonů, správy daně a vhodného postupu daňového poplatníka. Na základě plné moci klienta a jeho jménem vyřizujeme daňové záležitosti s příslušným správcem daně.

 

Vedení účetnictví a účetní poradenství

Účetnictví vedeme dle českých národních standardů a v případě požadavků i dle IFRS. Účetnictví je vedeno pod auditorským a daňovým dohledem s možností kompletního daňového servisu. V případě požadavků na vedení účetnictví s reálnými výstupy v kratších časových intervalech než měsíc lze dohodnout vedení účetnictví přímo v prostorách odběratele. V rámci účetního poradenství nabízíme firmám s vlastní účtárnou návrh účetních postupů pro vybrané oblasti včetně proškolení pracovníků, řešení vybraných účetních případů, pomoc při zavádění vnitropodnikového účetnictví apod.

 

Metodika účetnictví a zavedení vnitřního kontrolního systému

Od roku 2004 vydáním Českých národních standardů vzrostla odpovědnost účetních jednotek za metodiku vlastního účetnictví. Nabízíme vypracování nebo pomoc při zavedení směrnic, a to i v návaznosti na vnitřní kontrolní systém, který slouží k zajištění ochrany majetku firmy proti krádežím, znehodnocení majetku a pod.

 

Různé optimalizační modely a analýzy

Nabízíme zpracování podnikatelských záměrů v případě požadavku úvěru, propočtové a optimalizační modely různých záměrů podnikatelů vč. finančních analýz. Propočteme dopady při přechodu z daňové evidence na účetnictví vč. daňové optimalizace.

 

Nestátní neziskové organizace

Nabízíme kompletní služby v oblasti účetnictví a daní, včetně poradenství ohledně rozpočtu.

 

Školící a přednášková činnost

Pro své klienty zajišťujeme školení k daňové, účetní a finanční problematice. Nabízíme v této oblasti metodickou podporu podnikům ve skupinách různých podniků a dalším zájemcům.